دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-

 

 


دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-دانلود رایگان کارتون دختری به نام نل با لینک مستقیم-

 

دختری به نام نل
نام اصلی: سرگردانی های دختری به نام نل، بر اساس رمان Shop Curiosity Olb The .یک نسخه ژاپنی دیگر از رمان های غربی که باز هم مضمون جستجوی مادر را دارد. این بار نل ترنت در بریتانیای عهد دیکنز به همراه پدربزرگش به دنبال مادرش می رود. اما همراهی این پدربزرگ که در داستان دیکنز از ناچاری و فشار مالی به قمار رو آورده است، نمی  تواند کمکی به جستجوی نل بکند. برادر نل که بیشتر با موهای بلندی که صورتش را می پوشاند به یاد آورده می شود، هم از شخصیت های مجموعه کارتونی بود. سازندگان مجموعه قصد داشته اند با آفریدن موقعیت هایی، علاوه بر ماجراجویی و درام، عنصر کمدی را هم به داستان بیفزایند اما وحشت و بدبختی نل و تصویر سیاه بریتانیای قرن نوزدهم (که از آثار دیکنز برگرفته شده) فضای کارتون را تیره تر می کند.

 

 

 

 

تصاویر از کارتون قدیمی دختری به نام نل

 خرید کارتون قدیمی دختری به نام نل   دختری به نام نل

 

 

برای دانلود بر روی ایکون فلش کلیک کنید

 

پخش   دریافت   18:54 5844 دختری به نام نل / قسمت 1  
   
  پخش   دریافت   21:48 3505 دختری به نام نل / قسمت 2  
   
  پخش   دریافت   20:55 2337 دختری به نام نل / قسمت 3  
   
  پخش   دریافت   20:55 2012 دختری به نام نل / قسمت 4  
   
  پخش   دریافت   19:41 1804 دختری به نام نل / قسمت 5  
   
  پخش   دریافت   21:15 1782 دختری به نام نل / قسمت 6  
   
  پخش   دریافت   21:04 1713 دختری به نام نل / قسمت 7  
   
  پخش   دریافت   21:35 1627 دختری به نام نل / قسمت 8  
   
  پخش   دریافت   19:38 1597 دختری به نام نل / قسمت 9  
   
  پخش   دریافت   18:21 1743 دختری به نام نل / قسمت 10  
   
  پخش   دریافت   21:57 1632 دختری به نام نل / قسمت 11  
   
  پخش   دریافت   21:44 1668 دختری به نام نل / قسمت 12  
   
  پخش   دریافت   20:03 1473 دختری به نام نل / قسمت 13  
   
  پخش   دریافت   21:11 1414 دختری به نام نل / قسمت 14  
   
  پخش   دریافت   20:40 1389 دختری به نام نل / قسمت 15  
   
  پخش   دریافت   19:19 1360 دختری به نام نل / قسمت 16  
   
  پخش   دریافت   21:06 1326 دختری به نام نل / قسمت 17  
   
  پخش   دریافت   21:19 1271 دختری به نام نل / قسمت 18  
   
  پخش   دریافت   21:36 1272 دختری به نام نل / قسمت 19  
   
  پخش   دریافت   21:43 1317 دختری به نام نل / قسمت 20  
   
  پخش   دریافت   20:05 1321 دختری به نام نل / قسمت 21  
   
  پخش   دریافت   15:52 1303 دختری به نام نل / قسمت 22  
   
  پخش   دریافت   19:52 1484 دختری به نام نل / قسمت 23  
   
  پخش   دریافت   18:44 2389 دختری به نام نل / قسمت 24