مقاله آماده در مورد فوتبال

قوانین فوتبال، زمین بازی

زمین فوتبال
یکی از مهمترین موضوعاتی که علاقمندان به فوتبال می بایست از آن مطلع باشند قوانین کلی و داوری این ورزش است.
در تمامی ورزشها، قوانین رسمی نوشته شده ای وجود دارند که چهارچوب و اصول آن ورزش را وضع می کنند. این قوانین همچنین نحوه قضاوت و تصمیم گیری را در ورزش تعریف می کنند. قوانین رسمی ورزشها معمولا توسط فدراسیونها و اتحادیه های جهانی آن ورزش مشخص می شوند. برخی از کمیته ها یا سازمانهای وابسته نیز می توانند در وضع آن دخالت داشته باشند.
برای مثال در فوتبال، مجمعی بنام "بورد بین المللی" نظاره گر قانونهای تعریف شده در فیفا و ارایه گر تصمیمات مربوطه می باشد.
ما سعی داریم تا در این سایت شما را با قوانین نوشته شده ورزشهای مختلف آشنا کنیم. در این مقاله از قوانین داوری فوتبال، قانون شماره یک آن که قانون "زمین بازی" است را برگزیدیم:

اندازه ها
زمين بازى بايد به شكل مستطيل و درازاى طول بايد بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
طول حداقل 90 متر و حداكثر 110 متر، عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر.
مسابقات بين المللى
طول حداقل 100 متر و حداكثر 110 متر، عرض حداقل 64 متر و حداكثر 75 متر
علامت گذارى زمين
علامت گذارى زمين بازى بوسيله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.
ضخامت كليه خطوط نبايد بيشتر از 12 سانتی متر باشد.
زمين بازى بوسيله خط ميانى به دو نيمه تقسيم می شود.
مركز زمين بازى در وسط خط ميانى مشخص ميشود و يك دايره به شعاع 9.15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.

محوطه دروازه (گل)
محوطه دروازه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 5.5 متر از داخل تيرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. اين خطها به فاصله 5.5 متر به طرف داخل زمين بازى كشيده و بوسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه يا همان گل می نامند.

محوطه جريمه (پنالتى)
محوطه جريمه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 16.5 متر از داخل تيرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. اين خطها به فاصله 16.5 متر به طرف زمين بازى كشيده و به وسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه جريمه يا پنالتى می نامند.
ميله هاى پرچم
ميله پرچمى كه ارتفاع آن كمتر از 1.5 متر نیست و نوك تيزى ندارد در گوشه هاى زمين بازى نصب می شود. چنين پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولى قرار داد.

قوس كرنر
يك ربع دايره به شعاع 1 متر از ميله پرچم گوشه زمين، در داخل زمين بازى رسم می شود.

دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تير عمودى اند كه به يك اندازه از ميله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسيله يك تير افقى بهم متصل می شوند.
فاصله بين دو تير عمودى، 7.32 متر و فاصله لبه پايين تير افقى تا زمين 2.42 متر است.
تيرهاى عمودى و افقى بايد در عرض و عمق يكسان بوده و نبايد بيشتر از 12 سانتى متر باشند.
تور مى تواند به تيرهاى عمودى و افقى و زمين پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حركت در فضاى وسيعى را بوجود آورد.
رنگ تيرهاى عمودى و افقى دروازه بايد سفيد باشند.

سالم بودن دروازه ها
دروازه ها بايد بطور محكم برروى زمين نصب شوند.
دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گيرند كه نياز فوق را براورده كنند.
- تصميمات برد بين المللى:

تصميم 1
اگر تير افقى جدا شود يا بشكند، بازى ميبايستى متوقف شده تا تير دروازه تعمير يا تعويض، و در موقعيت اصلى خود قرار گيرد. اگر تعمير يا تعويض آن امكان پذير نبود مسابقه تعطيل ميگردد.
استفاده از طناب بجاى تير افقى مجاز نيست.
اگر تير افقى تعمير شد، بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

تصميم 2
تيرهاى عمودى و افقى بايد از چوب، آهن يا ساير موادى كه مورد تايید باشد ساخته شوند. شكل تيرها ممكن است مربع، مستطيل، گرد، بيضى باشد و نبايد براى بازيكنان خطرناك باشد.

تصميم 3
از زمانى كه تيمها وارد زمين مسابقه می شوند تا پايان نيمه اول و از شروع نيمه دوم تا پايان مسابقه، اجازه هيچ نوع تبليغات برروى زمين بازى و وسايل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محيط دروازه) داده نمی شود.
گذاشتن اجناس تبليغاتى و نصب وسايل اضافى مانند: دوربين، ميكروفون و ... برروى دروازه ها، تورها، ميله هاى پرچم و پرچمها نيز ممنوع است.

تصميم 4
هرگونه تبليغات درون زمين محوطه فنى و يا تا فاصله 1 مترى خطوط طولى زمين و خارج از زمين بازى روى زمين، اجازه داده نمی شود. هم چنين انجام تبليغات در محوطه بين خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

تصميم 5
هرگونه آگهى تبليغاتى يا استفاده از علايم و نشانه هاى فيفا، كنفدراسيون، فدراسيون ها و اتحاديه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمين يا وسايل زمين (بانضمام تور دروازه و محيط دروازه) در جريان بازى همانطوريكه در تصميم 3 شرح داده شده است، ممنوع می باشد.

تصميم 6
در خارج از زمين بازى، مى توان علامتى به فاصله 9.15 متر از قوس مركز روى خط دروازه رسم كرد، تا داور در موقع اجراى ضربه كرنر، از رعايت فاصله مجاز، مطمين شود.
جنس و اندازه توپ:
- باید كروى باشد.
- از چرم يا جنسهاى مناسب ديگر ساخته شده باشد.
قانون بعد از قانون اول فیفا، یعنی قانون دوم، توپ ورزش فوتبال را تعریف می کند.
مطمئنا" تا به حال شما در بازی های مختلف دیده اید که از توپ های بعضا متفاوت استفاده می شود. در این مقاله شما با استانداردهایی که برای توب ورزش فوتبال توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) تعریف شده اند آشنا می شوید. این استانداردها، خصوصیاتی یک توپ لازم است داشته باشد، را مشخص می کنند.

تعويض توپ ناقص
اگر در جريان بازى توپ تركيد یا به هر طریقی حالت قانونى خود را از دست داد:
- بازى متوقف می شود.
- بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه توپ تغيير شكل داده است آغاز می شود.
اگر موقعى كه توپ در بازى نيست تركيد يا از حالت قانونى خارج شد، مثل ضربه آغاز بازى، ضربه دروازه، ضربه كرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتى يا پرتاب اوت:
- بازى مجددا با همان ضربه شروع می شود.
- توپ نبايد در جريان بازى تعويض شود مگر با اجازه داور.

تعداد بازیکنان
قانون سوم فوتبال، قانون تعداد بازیکنان این ورزش است. این قانون تعداد بازیکنان یک تیم در زمین مسابقه و تعداد تعویض های آن را مشخص می کند:

بازيكنان
يك مسابقه بوسيله دو دسته، كه هر دسته نبايد بيشتر از 11 نفر باشد و يكى از آنها دروازه بان است، انجام ميشود.
اگر تعداد بازيكنان هر يك از دسته ها كمتر از 7 نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.

رقابتهاى رسمى
در مسابقاتى كه تحت سرپرستى فيفا و كنفدراسيونها و يا فدراسيونهاى/اتحاديه هاى ملى برگزار می شود، حداكثر از 3 بازيكن جانشين (تعویضی) می توان استفاده كرد.
مقررات مسابقه بايد مشخص كند كه اسامى چند نفر جانشين بايد معرفى شوند.
در مسابقات بين المللى تعداد بازيكنان ذخيره از 3 تا 7 نفر است.

ساير مسابقات
در ساير مسابقات جانشينها می توانند مورد استفاده قرار گيرند مشروط براينكه:
- تيمهاى مربوطه در مورد حداكثر تعداد تعويض به توافق برسند.
- اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.
- اگر داور اطلاع نداشته باشد يا اگر توافقى قبل از مسابقه بعمل نيايد، بيشتر از 3 نفر حق تعويض ندارند.

كليه مسابقات
در ساير مسابقات، اسامى بازيكنان جانشين بايد قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.
بازيكنانى كه اسامى آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شركت كنند.

چگونگى تعويض بازيكنان
براى تعويض بازيكنان جانشين، شرايط زير بايد رعايت شوند:
- اطلاع داور قبل از عمل تعويض.
- بازيكن جانشين در صورتى می تواند داخل زمين بازى شود كه بازيكن اصلى زمين را ترك و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.
- جانشين تنها می تواند هنگام توقف بازى و از خط ميانى وارد شود.
- زمانى كار تعويض پايان يافته می شود كه جانشين وارد زمين شود.
- از لحظه اى كه جانشين وارد زمين بازى شد جزو بازيكنان محسوب شده و بازيكن تعويض شده، از جرگه بازيكنان خارج می شود.
- بازيكنى كه قبلا در بازى بوده و تعويض شده است، ديگر نمی تواند براى بار دوم در همان مسابقه شركت كند.
- كليه بازيكنان جانشين، خواه به بازى فراخوانده شوند يا خير، تحت اقتدار و اختيار داور خواهند بود.

تعويض دروازه بان
هر يك از بازيكنان می توانند جايشان را با دروازه بان عوض كنند، به شرط اينكه:
- اطلاع دادن به داور قبل از اينكه تعويض انجام شود.
- عمل تعويض بايد در توقف بازى انجام شود.

تخلفات/تنبيهات
اگر بازين جانشين (ذخيره) بدون اجازه داور وارد زمين شود:
- بازى متوقف می شود.
- به بازيكن جانشين با كارت زرد اخطار داده می شود، و از وى خواسته می شود كه زمين را ترك كند.
- بازى با رها كردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
- بازى ادامه می یابد.
- بعد از اينكه توپ از بازى خارج شد، بازيكنان مربوطه اخطار (كارت زرد) خواهند گرفت.
براى هرگونه نقض مقررات اين قانون:
- بازيكنان مربوطه با دريافت كارت زرد، اخطا می گيرند.

آغاز مجدد بازى
اگر بازى براى دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:
- بازى با يك ضربه آزاد غير مستقيم، بوسيله بازيكنى از تيم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.

اخراج بازيكنان و جانشينان
بازيكنى كه قبل از آغاز بازى اخراج می شود، می توان بجاى وى از يك بازيكن جانشين استفاده كرد.
اگر يك بازيكن جانشين، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، ديگر نمی تواند جايگزين داشته باشد.

وسایل بازیکنان
قانون چهارم فوتبال وضعیت وسایل بازیکنان داخل زمین بازی را مشخص می کند.
این قانون تعریف می کند که چه وسایلی را یک بازیکن می تواند داشته باشد و شرایط استفاده آن چگونه است:

خطرناك نبودن وسايل
بازيكن نبايد از وسايلى استفاده كند يا چيزى بپوشد كه براى خودش و ساير بازيكنان خطرناك باشد. (به انضمام هرگونه زيور آلات)

وسايل اساسى
وسايل اساسى و اجبارى بازيكنان عبارت است از:
- پيراهن
- شورت - اگر زير شورتى استفاده می شود، رنگ آن بايد به رنگ اصلى شورت باشد.
- جوراب ساق بلند
- محافظ ساق
- كفش

محافظ ساق
- كلا" بوسيله جوراب پوشيده شود
- از جنسهاى مناسب مانند: لاستيك، پلاستيك يا نظير آنها ساخته شود
- محافظت معقولانه اى را فراهم كند

دروازه بانها
هر دروازه بان بايد از رنگهايى استفاده كند كه با رنگ لباس ساير بازيكنان، داور و كمك داوران مغاير باشد.

تخلفات و تنبيهات
براى هر گونه نقض اين قانون:
- احتياج نيست بازی متوقف شود.
- داور به بازيكنى كه وسايلش نقض دارد دستور می دهد كه جهت درست كردن وسايل خود، زمين را ترك كند.
- بازيكن پس از اينكه نوپ در بازى متوقف شد، زمين را ترك می نمايد، مگر اينكه بلافاصله وسايل خود را اصلاح كند.
- بازيكنى كه براى اصلاح وسايل خود زمين را ترك كرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره وارد شود.
- قبل از ورود مجدد بازيكن به زمين بازى، داور وسايلش را كنترل كند كه درست و منطبق با قانون باشد.
- بازيكن تنها موقعى ميتواند مجددا به زمين بازى برگردد كه توپ خارج از بازى باشد.
بازيكنى كه زمين بازى را به دليل نقض اين قانون ترك می كند و سپس بدون اجازه داور دوباره وارد زمين می شود، با نشان دادن كارت زرد به او اخطار داده می شود.

آغاز مجدد بازى
اگر بازى توسط داور براى دادن اخطار متوقف شد:
- بازى مجددا" با يك ضربه آزاد غير مستقفوتبال، این ورزش جذاب
بی شک فوتبال را باید جذابترین و پر هیجان ترین ورزش دنیا دانست، ورزشی که تمام اقشار سنی را در هر پست و مقامی که باشند به سوی خود جذب می کند.
صدها رشته ورزشی در رقابتهای المپیک شرکت میکند اما هیچ کدام به اندازه ورزش توپ و چمن طرفدار ندارد. هر ساله با آغاز لیگهای حرفه ای در سراسر جهان میلیونها نفراین رقابتها را پیگیری می کنند که در این میان لیگهای اروپایی و جام باشگاهها علاقه مندان ویژه ای را به خود اختصاص میدهد که دلیل آن را باید در تجمع ستاره های فوتبال در تیمهای اروپایی و حساستر بودن بازیها دانست.
اگر نگاهی به مسابقاتی مانند رویارویی میلان- اینتر، منچستریونایتد- آرسنال، رئال مادرید- بارسلونا و یوونتوس - رم بیندازید، می بینید که این تیمها با ستاره هایشان نفس گیرترین رقابتها را رقم میزنند و بارها دیده اید که رودر رویی تیمهای انگلیسی با ایتالیایی یا اسپانیایی چه دردسرها و اتفاقات عجیب و غریبی را گاها" رقم زده است.
اما سوال بزرگی که اینجا مطرح میشود این است که:
چرا فوتبال اینقدر جذاب است؟
سوالی که شاید هیچ یک از ما تا به حال به طور جدی به آن فکر نکرده باشیم این است: علل جذابیت فوتبال!
در اینجا میخواهیم چندین عامل را که طی یک آمارگیری از میان علاقه مندان به فوتبال به دست آمده بررسی کنیم:
1- غیر قابل پیش بینی بودن نتایج مسابقات
اکثر پرسش شوندگان غیر قابل پیش بینی بودن مسابقات را دلیل اصلی جذابیت فوتبال دانسته اند. این مساله از آن جهت مورد توجه علاقه مندان است که بعضا" در آخرین لحظات وقت تلف شده بازی گلی به ثمر میرسد و تمام محاسبات تیم و هوادارانش را به هم می ریزد.
طرفداران ایرانی در بازی برابر آلمان - جام جهانی 982- تعصبات ملی
در همه جای دنیا مردم با عرق ملی و حس میهن پرستی زندگی میکنند. اما فوتبال روی این مساله چه تاثیری دارد؟
در ورزشهای انفرادی (کشتی ، شنا،جودو...) نام ورزشکار به تنهایی مورد توجه قرار گرفته و مطرح میشود و ملیت او همیشه در پس زمینه است. (مانند محبوبیت شوماخر به عنوان قهرمان اتومبیل رانی). در حالیکه در فوتبال نام تیم ملی آن کشو همواره حرف اول را میزند و همین عرق ملی و تعصبات وطنی باعث میشود تا درصد تماشاگران مسابقات فوتبال در تورنمنتهای جهانی افزایش قابل توجهی داشته باشد.


تکنیکهای فردی


هیچ ورزشی به اندازه فوتبال از مهارتهای فردی و حرکات ظریف پا به توپ برخوردار نیست. در ورزشهایی نظیر بسکتبال، والیبال یا تنیس هیچگاه شما نمی توانید ظرافت حرکاتی را که مثلا" مارادونا یا پله با توپ انجام میدادند مشاهده کنید. ضمن اینکه یاد گیری آن هم از بسیاری ورزشهای دیگر ساده تر و تا حد زیادی مرتبط با علاقه و استعداد شخصی است.

 تبلیغات گسترده
شاید همین پربیننده بودن فوتبال باعث شده تا خیل عظیمی از کمپانیها و شرکتهای تولیداتی با تولید لوازم و وسایل فوتبال سهم به سزایی در تبلیغات آن داشته باشند و در این پروسه ضمن معرفی کالای خود و دریافت سود بالا به تبلیغ این ورزش مهیج نیز بپردازند که در نهایت همین مساله به جذابیت دو چندان فوتبال می افزاید (مانند تبلیغات نایک و پپسی در قالب یک موزیک ویدیو با حضور ستارگان فوتبال).
هزینه کم
در مقایسه با ورزشهایی نظیر اسکی، تنیس، گلف و ... انجام فوتبال نیاز به فضای خاصی ندارد و هر جا که قطعه زمینی هموار و خشک و توپ وجود داشته باشد میتوان فوتبال بازی کرد، در مجموع برای علاقه مندان به آموزش،فوتبال بسیار کم هزینه است.
گل مارادونا به انگلیس با ضربه دست - جام جهانی 866- مبارزه مدرن
فوتبال را باید نوعی جنگ اصول گرایانه در قالب تمدن امروزی دانست. نوعی تسویه حسابهای ملی- میهنی که در آن دو تیم بدون درگیری فیزیکی مستقیم و خصمانه و با استفاده از تدابیر و اندیشه های تاکتیکی به مبارزه با یکدیگر میپردازند. (مانند جام جهانی 1986 مسابقه آرژانتین و انگلستان که به نوعی تسویه حساب این دو کشور در برابر جنگ 4 سال گذشته شان بود و در آن مارادونا با گلی که با دست وارد دروازه انگلستان کرد و "Hand of God" لقب ژنرال ملی را از آن خود کرد.

بزرگ بودن زمین مسابقه
در ورزشهای تیمی در مقایسه با فوتبال زمین مسابقه به مراتب کوچکتر است، بزرگی زمین در کنار طولانی و نفسگیر بودن مسابقه برای تماشاچی یکی دیگر از عوامل جذابیت این ورزش جهانی است.

فوتبال یک پدیده تاثیرگذار اجتماعی
عامل دیگر جذابیت فوتبال که شاید چندان به چشم نیاید این است که در جامعه کنونی فوتبال به یک پدیده تاثیرگذار اجتماعی تبدیل شده، در بدترین شرایط لحظات زندگی، فرد ممکن است با پیروزی تیم محبوبش حالتی متفاوت پیدا کند و بالعکس. ضمن اینکه پیروزی تیم ملی یک کشور در شرایطی که آن کشوراز نظر اقتصادی یا سیاسی با بحران روبروست میتواند تاثیر شگرفی در اوضاع حاکم داشته باشد.
بنابراین میتوان فوتبال را یکی از تاثیر گذارترین پدیده های روز دنیا بر روند طبیعی و جریان عادی زندگی روزمره افراد و کل جامعه دانست. در پایان اگر شما هم علت قابل توجهی از جذابیت فوتبال در ذهن دارید میتوانید آن را در اختیار ما قرار داده تا با بررسی آنها مقاله دیگری را نیز تهیه کنیم.

منبع: www.6dar.blogfa.com

6دار بلاگفا